ابراهیم کاشانی - Asset Display Page - انجمن علمی

ابراهیم کاشانی

ابراهیم کاشانی ، نخستین رئیس بانک مرکزی ایران بوده است که طی یکسال ریاست خود قانون پولی وبانکی کشور را تصویب کرد.

او نخستین رییس بانک مرکزی ایران بود که در سال 1339 ریاست این نهاد مهم را برعهده گرفت و اگرچه یک سالی بیشتر مسئولیت آن را برعهده نداشت .درسال 1339قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد و طبق فصل دوم قانون مذکور، کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلا به موجب قانون مصوب 30 تیر 1333 با هیئت مشترکی بود، منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذارشد.بدین ترتیب بود که بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مردادماه 1339 با سرمایه 6/3 میلیارد ریال و 388 نفر پرسنل تاسیس شد و ابراهیم کاشانی ریاست آن را عهده دارشد.