ایلناز ابراهیمی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر ایلناز ابراهیمی

ایلناز ابراهیمی دانش آموخته دکترای ریاضی از دانشگاه تهران و استادیار پژوهشکده پولی و بانکی می باشد.

سوابق تحصیلی
کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران دکتری، اقتصاد ریاضی، دانشگاه تهران
سوابق کاری

استادیار، گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی