دکتر جلال رسول اف - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر جلال رسول اف

جلال رسول اف دارای دكتراي مديريت استراتژيك از موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک آینده است.

سوابق اجرایی

مديرعامل و رييس هيات مديره بانك كشاورزي از سال 1376 تا 1384

مدیرعامل بانک‌ اقتصادنوین

مدیرعامل بانک‌ دی

مدیرعامل بانک‌ تات

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ تأمین سرمایه نوین

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ بیمه نوین

رئیس هیأت مدیره شرکت‌ سرمایه‌گذاری نوین

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی

معاون وزارت کشاورزی

رئیس  اتحادیه آسیا و اقیانوسیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشاورزی و روستایی(آپراکا)

نائب رئیس  اتحادیه جهانی مؤسسات اعتباری کشاورزی و روستایی(سیکا)

عضو هیأت امنای دانشگاه شیراز

عضو هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه جنوب، پژوهشکده پولی و بانکی ج.ا.ایران و مؤسسه عالی آموزش بانکداری​​​​​​​