حسینعلی ضیایی - Asset Display Page - انجمن علمی

حسینعلی ضیایی

حسینعلی ضیایی سمت های مختلفی را داشته است از جمله مدیرعامل پست بانک،مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و مشاور بانک مرکزی بوده است.

ضیایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری پس از برکناری مددی با پیشنهاد مصری وزیر رفاه و تصویب هیات دولت به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی رسید. این مهندس برق در دوران 20 ماه مدیریت خود هم چنان با چالش های مدیران دولت مواجه بود و انتشار روزنامه خورشید در این دوران نیز بر حواشی سازمان تامین اجتماعی افزود. خبر برکناری حسینعلی ضیایی نیز در اواسط اسفندماه 87 در حالی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که خودش از آن بی خبر بود و هم چنان در دفترش به رتق و فتق امور سازمان می پرداخت..محبیان عراقی هم که قبل از حضور در پست بانک،مدیرعامل شرکت پست بود،با حکم وزیر وقت وزارت ارتباطات ازدی ۸۹ تا اواخر سال گذشته مدیریت پست بانک را به عهده داشت.پیش ازاین ودر۲۰ اسفند مرتضی دستجانی فراهانی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شده بود.