دکتر ابراهیم گرجی بند پی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر ابراهیم گرجی بندپی

دکتر ابراهیم گرجی از اقتصادانان ایرانی و استاد تمام دانشگاه تهران است.

دکتر ابراهیم گرجی بندپی از اقتصاددانان ایرانی و استاد تمام دانشگاه تهران است.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1364 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه آمریکن، آمریکا، 1358 کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، ایران، 1352

کتاب‌ها

           ابراهیم گرجی بندپی . "ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376.

           ابراهیم گرجی بندپی . "اقتصاد کلان تئوریها و سیاستگذاری‌های اقتصادی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379.

           ابراهیم گرجی بندپی . "بررسی تئوریک سیکل‌های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1381.

           ابراهیم گرجی بندپی و شیما مدنی . "سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای تئوریهای کلان اقتصادی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384.

           ابراهیم گرجی بندپی و سجاد برخورداری . "مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی." : نشر ثالث، 1388.

           ابراهیم گرجی بندپی و شیما مدنی . "اقتصاد کلان دینامیک نظریه رشد." : انتشارات سمت، 1388.

           ابراهیم گرجی بندپی و معصومه علیپوریان . "اقتصاد دانایی محور." : انتشارات باور عدالت، 1391.

           ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی ، امنه جعفری و لیلی نیاکان . "اقتصاد کلان، چالش در دیدگاه های سنتی اقتصاد (نئوکلاسیک ها، کینزین ها و پولیون)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1391.

           ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی." : نور علم، 1393.

           ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد(انتظارات ،سیکل تجاری پولی، سیکل تجاری حقیقی، کینزی های جدید)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

           ابراهیم گرجی بندپی و ویدا ورهرامی. "چالش در دیدگاههای نوین اقتصاد (انتظارات، سیکل تجاری پولی، سیکل تجاری حقیقی، کینزی های جدید)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

           ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی، آمنه جعفری قدوسی و لیلی نیاکان . "اقتصاد کلان ،چالش در دیدگاه های سنتی(نئوکلاسیک ها کینزی ها و پولیون)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

           ابراهیم گرجی بندپی ، ویدا ورهرامی و فرزانه انواری. "اقتصاد رشد,جنبه های کاربردی و توصیه های سیاستی." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.

​​​​​​​​​​​​​​