دکتر تیمور رحمانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر تیمور رحمانی

دکتر تیمور رحمانی دارای دکترای اقتصاد دانشگاه تهران است و سمت های اجرایی از جمله مشاور امور بین الملل دانشکده اقتصاد داشته است.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1378 کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، 1371 کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، 1367

فعالیت‌های اجرایی

    مشاور امور بین الملل دانشکده اقتصاد، 1392/10/18، 1393/11/06، ایران، تهران

    رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد، 1393/12/19، ایران، تهران

    عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1394/06/29، 1398/05/31، ایران، تهران

    عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران، 1396/05/24، ایران، تهران

    کارگروه فرارشته ای علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1397/11/15، 1399/11/15، ایران، تهران

تالیفات

    تیمور رحمانی . "اقتصاد کلان: نظریه ها و مسایل (900 تست با پاسخ تشریحی)." : نشر برادران، 1377.

    تیمور رحمانی . "دولت بزرگ نه." : نشر ترمه، 1382.

    علی طیب نیا و تیمور رحمانی . "بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم." : سازمان امور مالیاتی کشور، 1383.

    یدالله دادگر و تیمور رحمانی . "مبانی و اصول علم اقتصاد." : بوستان کتاب قم، 1386.

    تیمور رحمانی . "اقتصاد کلان 2." : دانشگاه پیام نور، 1386.

    تیمور رحمانی . "مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد کلان." : نشر ترمه، 1388.

    تیمور رحمانی . "اقتصاد کلان (دو جلد)." : نشربرادران، 1388.

    تیمور رحمانی . "اقتصاد کلان نوین." : نشر برادران، 1389.

    تیمور رحمانی و محمد آدم بیگ . "بانک سوالات دروس تخصصی اقتصاد(پول و بانکداری اقتصاد بین الملل و بخش عمومی)." : انتشارات برادران، 1390.

    تیمور رحمانی . "اقتصاد کلان (برای دانشجویان مدیریت و حسابداری و غیره)." : نشر برادران، 1391.

    تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی. "پول، ارز و بانکداری." تهران: طراحان ایماژ، 1394.​​​​​​​