دکتر جعفر عبادی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر جعفر عبادی

دکتر جعفر عبادی ، دانش آموخته دکترای رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اجتماعی دانشگاه تهران بوده اند.

مدرک تحصیلی
دانشیار
توضیحات
دکتر جعفر عبادی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد‏، ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشگاه تهران است. ایشان مدرک دکتری رشته‏ ‎‏اقتصاد‏‎ را از دانشگاه کالیفرنیا‏، ‎‏ایالات متحده آمریکا‏‎ دریافت داشته است.
عنوان پایان نامه دکتری ایشان «طراحی یک مدل هم زمان مهاجرت نیروی کار
» ( A Simultaneous Model ofLabor Migration) است.
تحصیلات
دکتری، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، 1387
سوابق کاری
عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386 مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران‏‎، دانشگاه تهران، 1383 تا 1386 معاون هماهنگی و نظارت امور علمی معاون اول رئیس جمهور، 1381 تا 1384 مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1383 تا 1386 سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386
کتاب‌ها
    جعفر عبادی . "مباحثی در اقتصاد خرد ( بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه )." : سمت، 1370.
    مجید احمدیان و جعفر عبادی . "مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد." : انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
    جعفر عبادی . "اقتصاد اطلاعات." : انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
    جعفر عبادی ، محمود متوسلی و علی نیکونسبتی. "توسعه و دموکراسی: دلالت های ان برای ایران." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.