دکتر سید مهدی ناجی اصفهانی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر سید مهدی ناجی اصفهانی

دکتر سید مهدی ناجی استاد یار گروه اقتصاد نظری دانشگاه تهران می باشد.


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
Naji ٍesfahani, Sayed Mehdi. "Durable Goods and Sectoral Effects of Monetary Policy." INTERNATIONAL ECONOMIC STUDIES 45, no. 2 (2015): 51-60.
Arnott, Richard, Anatolii Kokaza, and Sayed Mehdi Naji ٍesfahani. "Equilibrium traffic dynamics in a bathtub model: A special case." Economics of Transportation 7-8, no. 7 (2016): 38-52.
همایش‌های بین المللی
Naji ٍesfahani, Sayed Mehdi. "•    Co-movement Puzzle and the Overlapping Roles of Consumer Durables and Capital." EcoMod2015 Conference, Boston.
همایش‌های داخلی
نورالسنا، رسول و سیدمهدی ناجی اصفهانی. "برآورد نقطه تغییر واریانس به روش خوشه‎بندی." دهمین کنفرانس آمار ایران، تبریز.