دکتر علیرضا اوروئی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر علیرضا اوروئی

دکتر علیرضا اوروئی ، استاد یار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و جزو هیئت علمی همان دانشگاه می باشد.

تحصیلات
کارشناسی, 1388, مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف
معادل کارشناسی ارشد, 1389, اقتصاد, دانشگاه منچستر
کارشناسی ارشد, 1391, اقتصاد, دانشگاه تهران
دکتری, 1395, اقتصاد, دانشگاه ایالتی ویرجینیا
فوق دکتری, 1396, اقتصاد, بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه تهران
علائق شخصی
اقتصادسنجی
اقتصادآموزش
اقتصاد توسعه
اقتصاد رفاه
اقتصاد سیاسی
بخش عمومی
مشاوره پایان نامه
بررسي عوامل اقتصادي موثر بر شادكامي افراد يك مطالعه بين كشوري، محمدرضا مافي، دانشگاه تهران، 1396/04/06
بررسي اقتصاد خيريه در ايران، ارمان گيوه چيان، دانشگاه تهران، 1397/05/08
اثر فعاليتهاي بخش گردشگري بر ساير بخشهاي اقتصادي ايران، قاسم خواجه، دانشگاه تهران، 1397/07/04
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی
Oryoie, Ali Reza, Jeffrey Alwang, and Nicolaus Tideman. "Child Labor and Household Land Holding: Theory and Empirical Evidence from Zimbabwe." World Development 100, no. 1 (2017): 45-58.
Oryoie, Ali Reza, and Hossein Abbasinejad. "The Rise and Fall of Top Incomes in Iran 1985-2015." Iranian Economic Review 21, no. 4 (2017): 968-941.
Oryoie, Ali Reza, and Jeffrey Alwang. "School attendance and economic shocks: Evidence from rural Zimbabwe." Development Southern Africa 35, no. 6 (2018): 803-814.