دکتر علی سوری - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر علی سوری

دکتر علی سوری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و دارای مدرک دکترای اقتصاد کلان می باشد.

کتب تالیفی
سوری، علی. "اقتصاد ریاضی." : سمت، 1390.
سوری، علی. "اقتصاد سنجی." تهران: نشر فرهنگ شناسی، 1392.
مقالات ملی
خلیلی عراقی ، منصور و علی سوری. "برآورد کارایی و بهره‌وری و رابطه آن با مخارج دولت." مجله تحقیقات اقتصادی 74، 74 (1385): 15.
خلیلی عراقی ، منصور و علی سوری. "تغییرات اشتغال بر حسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن." فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 32، 32 (1383): 45.
سوری، علی. "رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم." دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش و توسعه سابق) 18، 18 (1385): 43.
سوری، علی. "‌ پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟." نامه مفید 51، 51 (1384): 1.
سوری، علی. "تفاوت دستمزدهای خصوصی و دولتی در کارگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی." مجله تحقیقات اقتصادی 75، 75 (1385): 45.
سوری، علی. "الگوی رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش صادرات." پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 5، 17 (1384): 54.
سوری، علی و محسن ابراهیمی. "زیانهای ناشی از نااطمینانی صادرات نفت بر رشد اقتصادی ایران و ضرورت حساب ذخیره ارزی." نامه مفید 48، 48 (1384): 23.
سوری، علی. "کارایی کارگاههای بزرگ صنعتی خصوصی، تعاونی و دولتی." مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد 3، 3 (1383): 66.
سوری، علی و رضا کیهانی حکمت . "متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی،." پژوهشهای اقتصادی 20، 20 (1383): 40.
سوری، علی. "سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی." مجله تحقیقات اقتصادی 69، 69 (1384): 50.
خلیلی عراقی ، منصور و علی سوری. "راهکاری پیرامون تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی." فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 7، 21 (1380): 1.
سوری، علی. "کارایی اقتصادی و اندازه دولت." پژوهشنامه اقتصادی 6، 2 (1385): 65.
خلیلی عراقی ، منصور و علی سوری. "اشتغال در بخشهای‌تولیدی و نقش عوامل طرف‌تقاضا." مجله تحقیقات اقتصادی 68، 68 (1384): 40.
صادقی باطانی، ابوالفضل، علی سوری و ابراهیم التجائی. "بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شده سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6، 26 (1395): 111-139.
سوری، علی. "بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران." فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 5، 20 (1394): 107-129.
ابونوری، اسمعیل، علی سوری و محبوبه فراهتی. "ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی." پژوهشهای اقتصادی 17، 4 (1396): 1-20.
سوری، علی. "استفاده بهینه از عواید نفتی در ایران با استفاده از نظریه درآمد دائمی." پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 25، 84 (1396): 129-164.

مقالات بین المللی
souri, ali. "Article The Effect of Catastrophic Health Expenditure on Work After Retirement." International Journal of Aging and Human Development 3, no. 83 (2017): 313-323