دکتر محسن مهرآرا - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر محسن مهرآرا

دکتر محسن مهر آرا از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از اقتصاددانان بنام ایرانی می باشند.

مدرک تحصیلی
استاد تمام
توضیحات
دکتر محسن مهرآرا از اقتصاددانان ایرانی و از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
تحصیلات
دکتری، علوم اقتصادی، اقتصاد سنجی و اقتصاد منابع، دانشگاه تهران، 1379 کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه شیراز، 1373 کارشناسی، علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی، 1368
سوابق کاری
رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1389 تا کنون نماینده تام الاختیار دانشکده اقتصاد در پردیس ارس، 1389 تا کنون مدیر گروه اقتصاد در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، 1386 تا 1389‏ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1385 تا 1388‏ دبیر شورای پژوهشی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا 1385‏ هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا کنون.


کتاب‌ها
اقتصاد سلامت، انتشارات دانشگاه تهران، 1386‏ نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی آن، با همکاری مسعود درخشان، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس ‏شورای اسلامی، 1383‏ اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، با همکاری حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381‏ بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1378‏ اقتصادسنجی: مسأله ها و راه حل‌ها، نشرنی، 1376‏