دکتر محمد حسین دهقانی فیروز آبادی - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر محمد حسین دهقانی فیروز آبادی

دکتر محمد حسین دهقانی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از اقتصاددانان بنام ایرانی می باشد.

مدرک تحصیلی

استاد یار

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه تگزاس آستین، آمریکا، 1391 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تگزاس آستین، آمریکا، 1387 کارشناسی، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1385

فعالیت‌های اجرایی

    مشاور رییس دانشکده اقتصاد در امور بین‌الملل، 1393/11/06، ایران، تهران

    مشاور رئیس دانشکده در امور بین‌الملل، 1394/08/16، ایران، تهران

    مشاور رئیس دانشکده در امور بین‌الملل، 1395/08/16، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی

    Mohammad Hossein Dehghani Firouzabadi. "Policy Uncertainty and Technology Adoption." B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 14, no. 4 (2014): 1405-1430.

    Mohammad Hossein Dehghani Firouzabadi. "Strategic Technology Adoption under Technological Uncertainty." Iranian Economic Review 18, no. 1 (2014): 1-31.

    Mohammad Hossein Dehghani Firouzabadi. "Strategic Investment under Incomplete Information." B E JOURNAL OF THEORETICAL ECONOMICS 18, no. 2 (2018): 0.

​​​​​​​