دکتر هما اصفهانیان - Asset Display Page - انجمن علمی

دکتر هما اصفهانیان

دکتر هما اصفهانیان استادیار گروه اقتصاد نظری می باشد.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Esfahanian, Homa. "Productivity Investment and Labor Force Participation in Search Equilibrium." money and economy 10, no. 1 (2015): 23-62.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Esfahanian, Homa. "On the Reservation Wages and Liquidity Constraint." Iranian Economic Review 20, no. 3 (2016): 295-304.

Esfahanian, Homa, and Reyhaneh Sadehi. "The Effect of Green Taxes on Labour Productivity in the Iranian Economy." Iranian Economic Review 1, no. 1 (2019): 1.

تقی پور، انوشیروان و هما اصفهانیان. "تحلیل ادوار تجاری تکانه های نفتی و مخارج دولت و مکانیزم های اثرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافت مدل DSGE." فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 10، 35 (1395): 75-102.​​​​​​​