سید محمد کریمی - Asset Display Page - انجمن علمی

سید محمد کریمی

سید محمد کریمی از نخبه های اقتصادی ایران می باشد و بعنوان مدرس اقتصاد در دانشگاه واشنگتن تاکوما مشغول به کار است.

دکتر کریمی در زمینه‌های اقتصادکار، اقتصادسلامت و اقتصادعمومی تخصص دارد و در دانشکده اقتصاد دانشگاه واشنگتن نیز قرار است همین مباحث را تدریس کند.

در حال حاضر دانشکده اقتصاد دانشگاه واشنگتن در رتبه 76 دپارتمان‌های اقتصاد جهان قرار دارد.دکتر هایده صالحی اصفهانی، خواهر جواد و هادی صالحی اصفهانی نیز در این دانشکده تدریس می‌کند.