عبدالعلی جهانشاهی - Asset Display Page - انجمن علمی

عبدالعلی جهانشاهی

عبدالعلی جهانشاهی سفیر تام الاختیار امور اقتصادی در اروپا و مدیرکل بانک مرکزی ایران بوده است.

عبدالعلی جهانشاهی متولد  1304 و  فرزند شفيع جهانشاهی رئيس ديوان عالی کشوراست. تحصيلات خود را در دانشکده حقوق تهران انجام داد و برای ادامه تحصيلات به پاريس رفت و درجه دکترا گرفت. کار اداری خود را از دادگستری شروع کرد. مدتی مستشار ديوان کيفر بود. در 1337 از دادگستری به دانشگاه منتقل شد و درجه دانشياری گرفت. ضمنا مشاور اقتصادی بانک ملی شد. در 1339 پس از تأسيس بانک مرکزی به رياست اداره دبيرخانه و حقوقی بانک مرکزی رسيد. پس از مدتی به معاونت بانک مرکزی ارتقاء مقام يافت. در کابينه حسنعلی منصور وزير فرهنگ شد، ولی چند ماهی بيش در اين سمت نبود و به علت بيماری کنار رفت و وزير مشاور شد. در کابينه هويدا هم همان سمت را داشت. در 1346 رئيس دانشگاه ملی شد و مدتی بعد در بانک بين المللی اشتغال ورزيد. در 1350 به رياست بانک مرکزی منسوب شد، ولی به علت بيماری ادامه کار برای او ميسر نبود و سرانجام سفير اقتصادی ايران در اروپا گرديد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران سمت استادی داشت. تأليفاتی نيز دارد. تاريخچه سی ساله بانک ملی ايران را او تدوين و منتشر کرده است. در 1367 در آمريکا درگذشت.