فرشاد حیدری - Asset Display Page - انجمن علمی

فرشاد حیدری

فرشاد حیدری سمت ریاست موسسه آموزش عالی بانکداری را دارد و دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است.

سوابق اجرایی
رییس شعبه بانک تجارت
کارشناس اعتباری بانک تجارت
مدیریت شعب بانک تجارت استان‌های لرستان (۲ سال) و فارس (۵ سال)
رییس اداره اعتبارات کل بانک تجارت
مدیر امور اعتباری بانک تجارت
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران
عضو هیات مدیره بانک تجارت
رییس هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران
رییس هیأت مدیره شرکت سیمان تجارت مهریز