محمد علی مولوی - Asset Display Page - انجمن علمی

محمد علی مولوی

محمد علی مولوی از دولتمردان بزرگ اقتصادی ایران و رئیس بانک مرکزی در دوره بازرگان بوده است.

محمد علی مولوی  از اسفند ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۸ این مسئولیت را بر عهده داشت.او در دوران پهلوی، نماینده اقتصادی ایران در برخی اتحادیه‌های اروپایی بود.آقای دکتر محمدعلی مولوی به سمت رییس کل بانک مرکزی ایران برای مدت 5 سال بوده است.
‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1357.12.6 بنا به پیشنهاد شماره 23298 مورخ 1357.12.6 وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌استناد بند 5 قسمت "ب"ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور مصوب هیجدهم تیر ماه 1351 انتصاب آقای دکترمحمدعلی مولوی را برای مدت 5 سال از تاریخ1357.12.6 به سمت رییس کل بانک مرکزیایران تصویب نمودند.