محمد هاشم بت شکن - Asset Display Page - انجمن علمی

محمد هاشم بت شکن

محمد هاشم بت شکن مشاور وزیر مسکن در امور پولی و بانکی بوده است و دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران می باشد.

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان  1368

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی از دانشگاه تهران  1371

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران 1377

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1380تا 1387

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1381 تا 1389

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  1383 تا 1388

عضو هیات مدیره گروه بهمن 1386 تا1389

رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار 1387 تا 1389

مشاور اقتصادی بانک کشاورزی 1387 تا1388

عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا 1389

عضو موظف هیات مدیره و عضو هیات عامل (ناظر بر حوزه‌های اعتبارات، بین‌الملل و بانکداری اختصاصی) بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390

معاون بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین 1389 تا 1390

رئیس هیات مدیره بانک همکاری اسلامی عراق 1387 تا 1390

مدیرعامل بانک اقتصادنوین1390  تا 1392

مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن​​​​​​​