محمد کردبچه - Asset Display Page - انجمن علمی

محمد کرد بچه

محمد کرد بچه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری از دانشگاه ایست آنگلیا را دارد، وی مدیر کل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است.

محمد کردبچه متولد سال ۱۳۳۴ است. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد رشتهٔ اقتصاد نظری از دانشگاه ایست آنگلیا و مدیر کل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. کردبچه از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ کارشناس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی، از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ معاون دفتر تحقیقات عملیاتی (معاونت انفورماتیک)، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ معاون دفتر اقتصاد کلان و از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۲ مشاور امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است.
تحصیلات
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری؛ دانشگاه ایست آنگلیا
سوابق کاری
مدیر کل دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارشناس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی، (1354 تا 1356) معاون دفتر تحقیقات عملیاتی (معاونت انفورماتیک)، (1356 تا 1357) معاون دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1358 تا 1381) مشاور امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1381 تا 1382)