مهدی تقوی - Asset Display Page - انجمن علمی

مهدی تقوی

مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و دارای مدرک دکترای اقتصاد دانشگاه تهران است.

مدرک تحصیلی
لیسانس بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی تهران
فوق‌لیسانس مدیریت از پلی‌تکنیک کینگستون انگلستان
فوق‌لیسانس بازرگانی از دانشگاه بیرمینگام انگلستان
دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
مدرس دانشگاه الزهرا  از سال 1350-1358
مدرس دانشگاه علامه طباطبايي از سال 1358-1362
 استاد يار دانشگاه علامه طباطبائي از سال 1362-1372
دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي از سال 1372-1379
استاد تمام در دانشگاه علامه طباطبائي از سال 1379 تاكنون
عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهشنامه اقتصاد ايران (دانشكده اقتصاد علامه)،
عضو هيئت تحريريه فصلنامه رفاه اجتماعي (دانشگاه علوم و توان بخشي و بهزيستي) ،
مدير مسئول ماهنامه حسابدار ،
عضو هيئت تحريريه اطلاعات سياسي -اقتصادي (علمي -ترويجي)
عضو هيئت تحريريه و سردبير پژوهشنامه اقتصادي (علمي - پژوهشي )