میثم موسایی - Asset Display Page - انجمن علمی

میثم موسایی

میثم موسایی دانش آموخته دکترای علوم اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس است و در مقام استاد تمام در دانشگاه تهران مشغول فعالیت می باشد.


کتاب‌های تالیفی

    میثم موسائی . "حیات شهید." : معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.
    میثم موسائی . "اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی." : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
    میثم موسائی . "اقتصاد فرهنگ." : آن، 1379.
    میثم موسائی . "بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران." : پژوهشکده تحقیقات پولی و بانکی ، 1379.
    میثم موسائی . "م‍ب‍ان‍ی‌ و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ ک‍ل‍ی‌ اقتصاد در نهج البلاغه." : پایگان، 1380.
    میثم موسائی . "بررسی مهمترین ویژگی های فرهنگی اقتصادی توصیه شده در اسلام." : پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 1382.
    میثم موسائی . "ربا و کاهش ارزش پول." : پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1383.
    میثم موسائی . "فرهنگ تجارت." : مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1383.
    میثم موسائی . "آثار اقتصادی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت ادبی و هنری «کتاب، سینما، موسیقی و سایر آثار هنری»." : مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1385.
    میثم موسائی . "اخلاق اقتصادی مردم یزد." : جامعه شناسان، 1386.
    میثم موسائی . "اصول و مبانی علم اقتصاد." : نور علم، 1386.
    میثم موسائی . "ایران سازمان تجارت جهانی و کپی رایت." : پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 1386.
    میثم موسائی . "امام خمینی(س) دولت و اقتصاد." : معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و موسسه چاپ و نشر عروج، 1386.
    میثم موسائی . "پژوهشی در مفهوم حیات و شهادت." : نور علم، 1387.
    نادر مهرگان و میثم موسائی . "اقتصاد خرد." : نور علم و انتشارات مزینانی، 1387.
    میثم موسائی . "تحقیقات و تعاون." : نور علم، 1387.
    میثم موسائی . "موضوع شناسی ربا." : نور علم، 1387.
    میثم موسائی . "مقدمه ای بر دانشنامه اقتصاد ایران." : نور علم، 1388.
    میثم موسائی . "مقدمه ای بر دانشنامه اقتصاد ایران." : دانشکده علوم اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1388.
    میثم موسائی . "موضوع شناسی ربا." : دانشکده علوم اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389.
    میثم موسائی و محمد وحدانی . "ریاضیات برای علوم اجتماعی." : نور علم، 1389.
    میثم موسائی . "دین توسعه و فرهنگ." : جامعه شناسان، 1389.
    میثم موسائی . "تجارت خارجی ایران (در عهد قاجار و پهلوی)." : جامعه شناسان و موسسه پژوهشها و مطالعات بازرگانی، 1390.
    میثم موسائی . "مبانی اقتصاد توریسم." : مهکامه، 1390.
    میثم موسائی . "اقتصاد برای علوم اجتماعی." : جامعه شناسان، 1390.
    میثم موسائی . "اقتصاد رسانه ها." : سمت، 1390.
    میثم موسائی و سیما طاهرخانی. "بازار گالری های هنری در ایران." تهران: سرزمین ما، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

    میثم موسائی . "چهل حدیث شوری و مشورت در قرآن." : سوره مهر، 1371.
    میثم موسائی . "چهل حدیث: نگاه." : معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات، 1374.
    میثم موسائی . "دیدار خانه خدا و مناظره با وهابی ها." : نور علم، 1387.