منتخبی از چهره های ماندگار و تاثیرگذار ایرانی در صنعت بانکداری و اقتصاد پولی دنیا - انجمن علمی